Consell Escolar

El Consell Escolar és un òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre. La funció́ principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació́ amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització́ del centre: el projecte educatiu, la programació́ general, la gestió́ econòmica, etc.

Al curs 2018/19 està format pels següents representants:

Presidenta: Rosa Maria Miró Julià

Representants de l’Entitat Titular:  Mª Dolores García-Carpintero, Miquel Mir i Mª Antònia Nicolau

Representant de l’APIMA: Monica de la Peña

Representants de pares i mares: Francisca Vidal, Guillem Amengual i Monica Maqueda

Representants del professorat: Carme Calafat, Catalina Florit, Antoni Martín i Antònia Servera

Representant del personal no docent: Cristina Delgado

Representant de l’alumnat: Enric Oliver i Aya Lachkar