Educació Primària

L’etapa d’educació primària comprèn dels 6 als 12 anys. Va des de 1r fins a 6è. El nostre objectiu és oferir a l’alumnat una educació integral i personalitzada. Per a aconseguir-ho oferim una mirada propera cap a l’alumnat i potenciem l’esperit crític, la inclusió, la cooperació i una educació en valors emmarcada en una dimensió cristiana que promou la vivència, experiència i expressió de la fe.

Els principis de la nostra metodologia es fonamenten en la recerca educativa, on la innovació i la motivació és essencial per arribar a un enfocament competencial dels aprenentatges. Tenim molt en compte les intel·ligències múltiples i sabem que per a poder arribar a tot l’alumnat és bàsic utilitzar diferents enfocaments i que  es sentin protagonistes del seu propi aprenentatge.

Utilitzam diferents metodologies:

Aquesta metodologia dóna l’oportunitat de triar a l’alumnat quins temes són els que volen investigar. D’aquesta manera  els aprenentatges són més motivadors i acaben essent molt més significatius pel seu procés d’ensenyament/aprenentatge.

  • Aprenentatge per ambients.

Aquesta metodologia actualment abraça fins a quart curs de primària. Els diferents espais d’aprenentatge conviden als infants a ser els principals protagonistes d’aquest procés mitjançant l’experimentació activa, la manipulació, la creativitat, la comunicació, l’observació i la relació amb els altres. Es dóna resposta als diferents interessos i necessitats de cada alumne respectant el seu ritme d’aprenentatge.

  • Aprenentatge de l’anglès amb la metodologia AMCO.

AMCO és una metodologia d’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa que es treballa a tots els cursos d’aquesta etapa. Es basa en el desenvolupament emocional, intelectual i social de cada alumne.

El mètode planteja l’adquisició d’un segon idioma amb la mateixa espontaneïtat que s’aprèn la llengua materna, mitjançant teories i estratègies com la teoria de la veu generadora o les intel·ligències múltiples entre d’altres.

Les classes potencien el paper protagonista de l’alumne tot tenint en compte les seves capacitats i fortaleces des d’un enfocament participatiu i comunicatiu.

Matemàtiques manipulatives i contextualitzades.

Treballam des de l’etapa d’infantil fins a secundària les matemàtiques d’una forma contextualitzada i pràctica a les vivències de l’alumnat. Partim del treball manipulatiu com a base per la comprensió i el treball dels diferents continguts matemàtics.

-Agrupaments flexibles i activitats intercicle

Prioritzam l’atenció dels alumnes des de la perspectiva de la diversitat i entenent les seves necessitats individuals pel que destinam els nostres recursos a la possibilitat de fer activitats amb desdoblaments, petits grups i activitats intercicle.

– Llegim en Parella

Amb el programa “Llegim en Parella” es treballa la competència lectora, en tots els seus àmbits, a partir de la tutoria entre iguals; un mètode d’aprenentatge cooperatiu a través del qual un alumne (tutor) aprèn ensenyant al seu company (alumne tutorat), i aquest, a la vegada, aprèn gràcies a l’ajuda personalitzada i permanent.

A més d’afavorir la motivació dels estudiants cap a la lectura s’augmenta la confiança i s’adquireixen diferents estratègies per a diferents tipologies textuals mentre es comparteix l’aprenentatge amb alumnes d’altres cicles.

La utilització de l’hort com a forma d’experimentació en un entorn natural.

Aquest projecte té com a prioritat aprofitar l’espai natural per dur a terme activitats exteriors, experimentar amb la terra i observar els cicles de les plantes, crear un espai que convidi a la reflexió i propiciar el contacte amb la natura a través dels cinc sentits: olorar, observar, degustar, tocar i escoltar.

Pretenem atorgar una dimensió a La Terra com a casa comuna prioritzant el valor de la sostenibilitat: mantenir un planeta per als nostres alumnes i per les generacions del futur. Aquest és el deure que tenim en comú.

Chromebooks com a eina educativa.

Els alumnes de 5è i 6è d’educació primària tenen com a recurs educatiu el dispositiu digital chromebook. Eina que ens ajuda a complementar les diferents metodologies emprades al nostres dia a dia fomentant el treball col·laboratiu i el treball d’investigació.  

-Experimentació de la interioritat a través de MINDFULNESS O ATENCIÓ PLENA.

La interioritat es treballa a tots els cursos a través de l’atenció plena. Ensenyam als nostres alumnes a relaxar-se de forma conscient i a gaudir de moments que són per retrobar-se amb ells mateixos. Va enfocat a millorar el seu estat mental i emocional.

-Aprenentatge d’algunes matèries en llengua anglesa.

El programa de seccions europees pretén reforçar l’horari dedicat a l’ensenyament de la llengua estrangera i impartir  almenys una matèria no lingüística en aquesta llengua estrangera.

Al nostre centre les àrees d’educació física ( de 1er i 2n), música (3r i 4t) i plástica (5è i 6è) s’imparteixen en anglès per ampliar les destreses en aquest idioma.

IP5

-Oferta d’activitats motivadores (IP5) que ajuden a complementar el currículum. Les activitats d’IP5 tenen com a objectiu oferir un espai de creixement extraescolar per a desenvolupar els talents i les capacitats de cada un dels alumnes.

A les activitats IP5 es treballen diversos aspectes: lingüístics, musicals, artístiques, matemàtiques, corporals,… per educar les intel.ligències multiples dels nins i nines i poder desenvolupar els seus talents. Alguns exemples són: Vida pràctica, Art-teràpia, Fem experiments, Teatre, Cantam i Ballam, Arts & Crafts, Escalada,…

Per altre banda com a claustre pensam que aconseguir que l’alumnat tengui una bona autoestima i es senti valorat  pel docent, és essencial per a poder despertar i desenvolupar totes les seves capacitats.