Educació Secundària Obligatòria

L’etapa de l’educació secundària obligatòria té caràcter obligatori. Comprèn quatre cursos acadèmics, que es cursen ordinàriament entre els dotze i els setze anys d’edat. 

Les finalitats de l’educació secundària obligatòria són:

  • Aconseguir que els alumnes assoleixen els elements bàsics de cultura.
  • Adquirir i consolidar hàbits de disciplina, d’estudi i de feina que afavoreixin l’aprenentatge autònom.
  • Capacitar els alumnes perquè s’incorporin a estudis superiors i perquè s’insereixin en el món laboral.
  • Formar els alumnes perquè exerceixin els seus drets i obligacions com a ciutadans.
  • Fomentar la consciència de pertànyer a la comunitat de les Illes Balears i contribuir al coneixement i la valoració del patrimoni lingüístic, històric, artístic, cultural i ambiental.

METODOLOGIES DIDÀCTIQUES


TREBALL COOPERATIU

El treball cooperatiu és una eina d’aprenentatge en la qual els alumnes s’organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns.

APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES (ABP)

L’ABP és una metodologia d’aprenentatge actiu centrada en l’alumne que consisteix en plantejar un problema real, un interrogant o una situació problematitzada que guia la investigació i per tant l’obtenció de coneixement.

NOVES TECNOLOGIES

Tots els alumnes de secundària disposen de chromebooks per treballar a l’aula i a casa amb les aplicacions de Google Suite.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

El nostre projecte lingüístic es sitúa en el marc de les Illes Balears, una societat plurilingüe i pluricultural amb dues llengües oficials: la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la llengua castellana. 

La primera llengua estrangera és la llengua anglesa. Durant tota l’etapa les classes de llengua anglesa s’ofereixen en grup reduïts. Tenim implementada la metodología AMCO a tots els nivells d’ESO. A 4t d’ESO participam en el programa EOIES que permet obtenir una certificació de l’Escola Oficial d’Idiomes.

SCIENCE BITS

El model d’ensenyament que empra Science Bits està basat en els fonaments teòrics dels constructivisme. Les cinc fases del model 5E són:

Engage- Engeguem

Explore- Explorem 

Explain- Expliquem

Elaborate- Elaborem

Evaluate- Avaluam

Aquest projecte ajuda a aprendre les Ciències (Biologia i Geologia, i Física i Química) de forma més motivadora, possibilitant el creixement de l’autonomia i la responsabilitat de l’alumne.

ORIENTACIÓ

Centra la seva tasca en dos nuclis d’intervenció:

  • El procés d’ensenyança-aprenentatge i els processos d’innovació educativa; oferint suport i assessorament a tots els agents que intervenen.

L’acció tutorial i l’orientació acadèmica-professional; assumint la responsabilitat de garantir un suport al desenvolupament evolutiu de tots el alumnes i treballant els aspectes relacionats amb la presa de decisions respecte al futur escolar i professional de l’alumnat.

OFERTA EDUCATIVA