Consell Escolar

El Consell Escolar és un òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre. La funció́ principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació́ amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització́ del centre: el projecte educatiu, la programació́ general, la gestió́ econòmica, etc.

Al curs 2022/23 està format pels següents representants:

Presidenta: Maria Inés Munar Fuster

Representants de l’Entitat Titular:  Xavier Torrens Prats, M. Dolores García-Carpintero i Maria Antònia Nicolau Rosselló.

Representant de l’APIMA: Miquel Grimalt

Representants de pares i mares: Representant de l’APIMA: Mònica Maqueda Palau, Irene Diago Hayles i Juana Maria Bordoy Far

Representants del professorat: Alicia García-Carpintero

Representant del personal no docent: Cristina Delgado

Representant de l’alumnat: Manel Planas