Fundació Heura 1

SOBRE LA FUNDACIÓ HEURA 1

La Fundació Heura 1 és la titular del CC Pedro Poveda, gestiona jurídica i econòmicament l’activitat de centre.

És una fundació privada sense ànim de lucre, amb CIF G 57023673 inscrita al registre de fundacions de la CAIB amb el número 119. La Conselleria d’Educació i Universitat n’exerceix el protectorat.

La finalitat de la Fundació Heura 1 és fomentar la cultura, el foment de la investigació científica, la formació, la difusió cultural i esportiva en el seu sentit més ampli, sempre d’acord amb la inspiració cristiana en la seva actuació i al servei de la formació integral d’infants i joves. (article 5 dels Estatuts).

La Fundació Heura 1 va subscriure l’any 2018 un conveni de col·laboració amb la Institució Teresiana d’Espanya, on es recullen accions de suport i coordinació amb el Secretariat de Centres de la Institució

MEMBRES DEL PATRONAT

 • Mª Dolors García-Carpintero. Presidenta de la Fundació, és membre del patronat des del 7 d’octubre de 2010. Representa a la Institució teresiana. Està present a la junta de l’Escola Catòlica de les Illes Balears i al Patronat de Col·legis Diocesans de Mallorca. Llicenciada en Ciències de l’Educació i mestra jubilada.
 • Maria Fullana Nadal. Vicepresidenta de la Fundació Heura 1. Membre del patronat de la fundació en representació de la Institució Teresiana des del dia 11 d’abril de 2014. Coordina el programa Vivim Plegats. Mestra jubilada.
 • Mª Antònia Nicolau Rosselló. Secretària del patronat des del 20 de setembre de 2018. Membre de la Institució Teresiana, ha estat professora i directora pedagògica del Col·legi Pedro Poveda.
 • Rafaela Mateu Mas. Vocal del patronat en representació de la Institució teresiana des del 15 d’octubre de 2012. Ha estat orientadora escolar a diferents centres educatius.
 • Carles Cabrer Bonnin . Membre del patronat des de l’1 de setembre de 2020, en representació de les famílies, pare de dos alumnes de l’escola. Estudis de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques, desenvolupa la seva feina al sector bancari. Actua com a Tresorer de la Fundació.
 • Mª Antònia Ramon Frau. Mare de 3 alumnes del col·legi, s’incorpora al patronat el dia 20 de setembre de 2018 en representació de les famílies. És comare.
 • Xavier Torrens Prats. Vocal del patronat en representació de les famílies, pare de 2 alumnes de l’escola. Va entrar el 4 d’octubre de 2017. Llicenciat en dret i molt vinculat al tercer sector i a entitats d’atenció a infància i família i al voluntariat.

FUNCIONS DEL PATRONAT

D’entre les previstes als estatuts, destacam les següents competències:

 1. Representa la Fundació Heura 1 davant qualsevol entitat i administració.
 2. Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals.
 3. Aprovar el pressupost anual i la seva comptabilitat.
 4. Controla la gestió, econòmica i educativa, de les diferents actuacions de la Fundació.
 5. Promou espais de reflexió i anàlisi de necessitats que permetin prioritzar aquelles actuacions més necessàries, tant des del punt de vista pedagògic com de gestió de recursos.
 6. Aprova el pla general d’actuació de la Fundació, que s’envia al protectorat de fundacions.

El Patronat es reuneix 4 vegades l’any de manera ordinària. Els acords es recullen en actes que son signades per tots els membres una vegada son aprovades.

ACTUACIONS DE LA FUNDACIÓ HEURA 1

 • És un instrument al servei de la formació integral d’infants i joves.
 • Dona resposta a les necessitats de la comunitat educativa, tot facilitant la tasca docent i pedagògica i afavorint la millora continua de la qualitat educativa.
 • Facilita la renovació i actualització de recursos pedagògics i materials.
 • Realitza millores a les infraestructures que acullen el Col·legi Pedro Poveda.
 • Promou i facilita la formació permanent del professorat del centre.
 • Vetlla pel compliment dels principis de la pedagogia creada per Pedro Poveda.
 • Dóna suport al Programa Vivim Plegats
 • Dóna suport al Programa ACIT Jove, per infants i joves des de 5è d’educació primària fins a 4rt d’educació secundària.
 • Col·labora i participa amb altres entitats educatives renovació pedagògica
 • Col·labora amb l’APIMA, l’Atlètic Club Pedro Poveda i les famílies dels centre en la cobertura de les seves necessitats.

RECURSOS

La Fundació gestiona els ingressos del concert educatiu (Conselleria d’Educació), serveis a la comunitat educativa (menjador, IP5, projecte TIC – TAC, etc.) i les aportacions voluntàries a la Fundació.

Moltes d’aquestes actuacions no serien possible sense les aportacions voluntàries que les famílies fan a la Fundació. El nostre agraïment més sincer.

Des d’aquí volem reconèixer i agrair la tasca diària i vocacional de tot l’equip de persones del Col·legi Pedro Poveda: claustre, personal d’administració i serveis i equip directiu.

CONTACTE: fundacioheura@cpedropoveda.org