Educació Infantil

L’etapa d’Educació Infantil que oferim al nostre centre fa referència als alumnes que tenen 3, 4 i 5 anys i comprèn els cursos de 4t, 5è i 6è.

Oferim un clima de seguretat on l’alumnat pugui desenvolupar-se de forma integral.

Partint de la visió psicopedagògica del constructivisme, l’alumne serà qui elaborarà i construirà els seus esquemes de coneixement. Serà el/la protagonista del seu propi aprenentatge i element actiu de la seva formació. Per aconseguir-ho partirem dels coneixements i experiències pròpies dels infants. Proposarem activitats suficientment obertes i flexibles que permetin que cada infant pugui realitzar-les des de la seva pròpia realitat, donant cabuda dins la mateixa aula a tots els infants independentment del moment evolutiu en què es trobin.

La metodologia emprada afavoreix i contempla una activitat física, cognitiva, creativa i afectiva. Mitjançant l’observació directa, la manipulació, el descobriment, la verbalització, la representació, la formulació i verificació d’hipòtesis, l’elaboració de conclusions i el joc, l’alumne anirà establint nous aprenentatges que progressivament interioritzarà, ja que seran vivencials.

També es valorarà i es tendrà en compte que l’infant és un ésser social per naturalesa i que requereix la seva relació amb els altres (socialització).

Treballam diferents situacions d’aprenentatge on es desenvolupen habilitats per fomentar  activitats competencials i significatives.

Dins les situacions d’aprenentatge utilitzam diferents metodologies que respecten i s’ajusten a les necessitats individuals de cada infant:

Esperit Crític:

Desenvolupar la capacitat de cercar i analitzar informació permet tenir idees pròpies, iniciativa i reflexionar sobre diferents aspectes de la vida quotidiana i desafiaments per a un futur sostenible de la humanitat (ODS); treballant així les habilitats de pensament i l’esperit crític.

-Treball cooperatiu:

Aprendre a treballar en equip i col·laborar per aconseguir un objectiu comú, respectant els diferents rols, torns i opinions.

Matemàtiques manipulatives:

Treballam les matemàtiques a partir de situacions quotidianes i properes als infants, ja que l’aprenentatge es fonamenta en les experiències.

Treballam a partir de materials que ens permetin l’experimentació i la manipulació i que impliquin i fomentin el raonament lògic.

Expressió a través del llenguatge (oral i escrit).

Donam molta importància a l’ordre natural que segueixen els infants per assolir les quatre habilitats bàsiques del llenguatge: escoltar, parlar, escriure i llegir. Per tal de dur-ho a terme fem molt d’incís al treball de la consciència fonològica, lateralitat i motricitat fina, bases indispensables per al futur assoliment de la lectoescriptura.

Treballam les lletres a partir del nom dels infants, i les anam introduint una a una per reconèixer el seu so. La majora d’activitats són orals per reconeixement de sons i en paper per potenciar i reforçar el traç i la psicomotricitat fina.

Sessions de psicomotricitat:

Pretenem afavorir en l’infant el desenvolupament de la comunicació, socialització, acció, autonomia, creació i obrir-lo al pensament operatiu a partir de l’escolta de la seva expressivitat motriu i de l’activitat espontània.

A més, l’infant a les sessions de psicomotricitat experimenta: plaer sensoriomotor, comunicació verbal i gestual i expressivitat psicomotriu.

Hàbits, rutines i foment de l’autonomia.

Treballam una sèrie de conductes (rutines) enteses com a activitats pautades que es repetiran diàriament, i que un cop interioritzades, es converteixen en hàbits que van ajudant als infants a resoldre els “problemes” i situacions de la vida quotidiana per ells mateixos, duent-los cap a una progressiva autonomia.