Educació Infantil

L’etapa d’Educació Infantil que oferim al nostre centre fa referència als alumnes que tenen 3, 4 i 5 anys i comprèn els cursos de 4t, 5è i 6è.

Oferim un clima de seguretat on l’alumnat pugui desenvoluparse de forma integral.

Partint de la visió psicopedagògica del constructivisme, l’alumne serà qui elaborarà i construirà els seus esquemes de coneixement. Serà el/la protagonista del seu propi aprenentatge i element actiu de la seva formació. Per aconseguir-ho partirem dels coneixements i experiències pròpies dels infants. Proposarem activitats suficientment obertes i flexibles que permetin que cada infant pugui realitzar-les des de la seva pròpia realitat, donant cabuda dins la mateixa aula a tots els infants independentment del moment evolutiu en què es trobin.

La metodologia emprada afavoreix i contempla una activitat física, cognitiva, creativa i afectiva. Mitjançant l’observació directa, la manipulació, el descobriment, la verbalització, la representació, la formulació i verificació d’hipòtesis, l’elaboració de conclusions i el joc, l’alumne anirà establint nous aprenentatges que progressivament interioritzarà, ja que seran vivenciats.

També es valorarà i es tendrà en compte que l’infant és un ésser social per naturalesa i que precisa de la seva relació amb els altres (socialització).

Utilitzam diferents metodologies que respecten i s’ajusten a les necessitats individuals de cada infant:

Projectes de treball:

Són propostes d’estudi sobre uns temes que decideixen els infants, de forma democràtica i a partir dels seus interessos. El treball per projectes ens permet saber que fer per aprendre, que els alumnes siguin conscient del seu propi procés d’aprenentatge. On cercar la informació, com tractar-la, entendre-la i saber explicar-la als altres.

Treball per ambients

Treballam per ambients amb l’objectiu principal de treballar conjuntament alumnes de 3, 4 i 5 anys , on els grans aprenen dels petits i els petits dels grans. A cada un dels ambients s’ofereixen diferents propostes que afavoreixen l’autonomia personal, les relacions socials i  la cooperació, on cada alumne segueix el seu propi procés i ritme d’aprenentatge.

Els ambients que tenim a Educació Infantil són: Arstístic, matemàtic, Joc simbòlic, llenguatge, experimentació i hort.

Imatge d’ambients

Matemàtiques manipulatives.

Treballam les matemàtiques a partir de situacions quotidianes i properes als infants ja que l’aprenentatge es fonamenta en les experiències.

Treballam a partir de materials que ens permetin l’experimentació i la manipulació i que impliquin i fomentin el raonament lògic.

Expressió a través del lenguatges (oral i escrit).

Donam molta importància a l’ordre natural que segueixen els infants per assolir les quatre habilitats bàsiques del llenguatge: escoltar, parlar, escriure i llegir. Per tal de dur-ho a terme fem molt d’incís al treball de la consciència fonològica, lateralitat i motricitat fina, bases indispensables per al futur assoliment de la lectoescritura.

Treballam les lletres a partir del nom dels infants, i les anam introduïnt una a una per reconèixer el seu so. La majora d’activitats són orals per reconeixement de sons i en paper per potenciar i reforçar el traç i la psicomotricitat fina.

Sessions de psicomotricitat:

Pretenem afavorir en l’infant el desenvolupament de la comunicació, socialització, acció, autonomia, creació i obrir-lo al pensament operatiu a partir de l’escolta de la seva expressivitat motriu i de l’activitat espontània.

A més, l’infant a les sessions de psicomotricitat experimenta: plaer sensoriomotor, comunicació verbal i gestual i expressivitat psicomotriu.

Hàbits, rutines i foment de l’autonomia.

Treballam una sèrie de conductes (rutines) enteses com activitats pautades que es repetiran diàriament, i que un cop interioritzades, es converteixen en hàbits que van ajudant als infants a resoldre els “problemes” i situacions de la vida quotidiana per ells mateixos, duent-los cap a una progressiva autonomia.

Imatge de matemàtiques
Imatge Treball per projectes