Al Departament d’Orientació seguim treballant per aconseguir una escola cada vegada més inclusiva atenent a la diversitat de tot l’alumnat. Les nostres actuacions van dirigides a promoure a totes les etapes (Ed. Infantil, Ed. Primària i Ed. Secundària): 

1. El desenvolupament personal i integral dels alumnes en el context escolar, social i familiar.

2. La flexibilització de l’atenció educativa per donar resposta a la diversitat d’interessos, capacitat i motivacions de l’alumnat. 

3. La prevenció, entesa com a anticipació a l’aparició de dificultats en el procés educatiu. 

4. La detecció i l’atenció de les necessitats específiques de suport educatiu dels alumnes. 

5. Especialment a l’etapa d’ESO: L’adquisició d’estratègies per a la presa de decisions sobre el propi futur acadèmic i professional. 

En aquesta línia, treballam per a: 

1. Col·laborar amb el professorat en l’observació, identificació, i seguiment de les dificultats d’aprenentatge, i assessorar-lo en l’adopció de mesures educatives tant ordinàries com extraordinàries.

2. Dur a terme actuacions de suport directe (participació en agrupaments flexibles o desdoblaments, suport en petit grup o individualitzat, essent la nostra prioritat el suport dins l’aula).

3. Revisar el Pla d’acció Tutorial (PAT) del centre perquè l’acció tutorial sigui integral al llarg de totes les etapes de desenvolupament de l’alumne.